Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 300zł.
Przerwa urlopowa od 29.07.2024 do 09.08.2024. Zamówienia złożone po 19 lipca będą realizowane od 12 sierpnia.

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje określające sposób i zasady postępowania z danymi osobowymi oraz zastosowania plików cookies i innych technologii w obrębie sklepu internetowego Hansa Odzież medyczna prowadzonego pod adresem https://hansa.com.pl.

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest firma HANSA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Sowlańska 40, 15-560 Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000127908,
nr NIP 9661628326, nr REGON 05213277000000, o kapitale zakładowym 60 000,00 zł., w całości opłaconym.

Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: hansa@hansa.com.pl lub pisemnie (na adres siedziby firmy).

§1 Definicje


Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Administrator – HANSA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Sowlańska 40, 15-560 Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000127908, nr NIP 9661628326, nr REGON 05213277000000,
o kapitale zakładowym 60 000,00 zł., w całości opłaconym

2. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https//hansa.com.pl

3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

4. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce

5. Konto - uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto

§2 Przetwarzanie danych


1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

§3 Dane osobowe


1. Administratorem Danych Osobowych jest Hansa Sp. o.o. z siedzibą w Białymstoku (dane rejestrowe jak w § 1 pkt 1).

2. Użytkownik może przekazać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą: formularza kontaktowego, formularza rejestracyjnego użytkownika służącego do dokonania zakupu, formularza zakupu produktu bez konieczności rejestracji użytkownika.

3. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie
pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

§4 Dane osobowe przekazane za pomocą formularza zakupu produktu bez konieczności rejestracji użytkownika


Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu za pomocą formularza zakupu produktu bez konieczności rejestracji użytkownika, niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające Konta w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora:

1. w celu obsługi zakupów dokonanych przez użytkowników za pomocą formularza nie wymagającego rejestracji w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania
jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

2. w celu obsługi reklamacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

§5 Formularz rejestracyjny użytkownika służący do dokonania zakupu


Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi Konta. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi Konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia Konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane:

1. w celu obsługi zakupów dokonanych przez użytkowników za pomocą formularza rejestracji w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

2. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania
umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)

3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw

§6 Formularz kontaktowy


Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane:

1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

§7 Obowiązek informacyjny


1. Administrator dokona wszelkich starań w celu zagwarantowania poufności wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

3. Administrator powierza dane podmiotom zewnętrznym wymienionym w punkcie 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

4. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
- o prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- o prawo do przenoszenia danych,
- o prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
- o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora; właściwym organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
- Stroniarz.pl, z siedzibą w Białymstoku 15-732, ul. Choroszczańska 17/110, w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
- General Logistics System Poland spółka z o.o. z siedzibą w Komornikach 62-052, ul. Tęczowa 10, Głuchowo w celu realizacji przez HANSA Sp. o.o. obowiązku wysyłki produktów zakupionych za pomocą Serwisu,
- ING Bank Śląski S.A. - w związku z świadczeniem przez Bank na rzecz Administratora usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet, obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez Klientów Sklepu przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem, w szczególności zapewnienie ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia),
- Twisto Polska Sp. z o.o. - w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową "Kup z Twisto" i udostępnieniem tej formy zakupowej przez Sklep, a także w celu weryfikacji przez Twisto Polska sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zalecenia.

6. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności  przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

§8 Pliki cookies


1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§9 Okres przetwarzania


Państwa dane będą przechowywane przez czas, w którym powszechnie obowiązujące przepisy nakazują Administratorowi ich przechowywanie, a także przez okres realizacji oraz rozliczeń umowy, aż do momentu przedawnienia wynikających z niej roszczeń. W przypadku dochodzenia roszczeń lub w przypadku prowadzenia postępowań przez właściwe organy Państwa dane będą przechowywane przez czas trwania takich postępowań.

§10 Zmiana polityki prywatności


Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Call Our Store

+48604424660

hansa@hansa.com.pl

Working hours of our store:

On weekdays:

Saturday:

Sunday:

from 8:00 to 21:00

from 9:00 to 20:00

from 10:00 to 19:00

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: